(Click on artist names to learn more about them)

Aditi Chakraborty Sadhu

Aditya Shirke

Ajay Lakhera

Amar Sultan

Anand Gandapa

Anil Soni

Anil Thambai

Anuj Kumar Poddar

Arunanshu Chudhury

Arunima Sanyal

Ashis Mondal

Amarnath

Asit Kumar Patnaik

Bakulesh Joshi

Buddhadev Mukherjee

BV Suresh

Debasish Dutta

Heena Bhatt

Hindol Brahmbhatt

Indrapramit Roy

Ishwari Rawal

Jayesh Sachdev

Jignasa Doshi

Jijo Ayroor

Kamar Alam

Kishan Dureseti

Laxman Ailey

Loknath Sinha

M Pravat

Mayur Gupta

Mousumi Biswas

Nirmala Biluka

Pappu Bardhan

Pijush Patra

Pradosh Swain

Prakash Deshmukh

Raju Patel

Rakesh Ray Choudhury

Rohit Sharma

Sajal Sarkar

Sandip Daptri

Sanjib Saha

Saptrishi Naskar

Sasanka Ghosh

Sharmi Chaudhury

Shovin Bhattacharjee

Shubhra Das

Shweta Talwar

Sudip Datta

TM Azees

Uday Mondal

Vinod Patel

Rahul Mukherjee

Apurba Nandi

Advertisements